Prepis majiteľa nie je len vecou vodičov, ale aj jazdcov

16 marca, 2023 • Jazdectvo • 405

Prevod držby a vlastníctva zvieraťa musí byť podložený kúpno-predajnou zmluvou uzatvorenou podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Tá jasne stanovuje práva a povinnosti každej zo zmluvných strán. Zmluva zároveň dovoľuje následný prepis majiteľa a držiteľa zvieraťa, pričom jej kópiu budete musieť predložiť pri samotnom prepise. Kúpno-predajnú zmluvu je možné si ľubovoľne prispôsobiť, avšak výhradne v súlade so zákonom.

Povinnosti zmluvných strán

Na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy musia obe zmluvné strany čestne prehlásiť, že sú spôsobilé na právne úkony. V opačnom prípade nie je možné takúto zmluvu medzi sebou uzatvoriť.

Predávajúci má zo zákona vyplývajúcu povinnosť kupujúcemu najmä nezamlčať žiadne vady či nepriaznivý zdravotný stav zvieraťa, pričom má po dodržaní podmienok ustanovených v kúpno-predajnej zmluve povinnosť odovzdať kupujúcemu predmet kúpy – zviera a iné doplnky dohodnuté v zmluve.

Kupujúci má zo zákona vyplývajúcu povinnosť každopádne zaplatiť za predmet kúpy, ak tento je v súlade s popisovaným stavom, a to spôsobom dohodnutým v zmluve (hotovosť alebo prevod). Zaplatením za predmet kúpy kupujúci potvrdzuje, že si je vedomý celkového stavu zvieraťa. Nie je preto možné z toho dôvodu neskôr žiadať vrátenie predmetu kúpy a zároveň peňazí.

Kúpno-predajná zmluva sa vždy vydáva v dvoch vyhotoveniach, pričom obe sú podpísané každou zo zmluvných strán, a to bez nátlaku, slobodne a dobrovoľne. Na znak súhlasu, že kúpno-predajná zmluva obsahuje všetko, čo bolo predávajúcim kupujúcemu dodané, sa zmluva vzájomne podpíše.

Prepis zvieraťa – čo budeme potrebovať?

  • kúpno-predajnú zmluvu,
  • dokument o pôvode zvieraťa (duplikát),
  • pas zvieraťa,
  • písomnú žiadosť o zmenu majiteľa.

Ako postupovať pri prepise majiteľa?

  1. Ako žiadateľ si stiahnite a vypíšte tlačivo „Hlásenie zmien“. K tejto žiadosti budete potrebovať aj všetky vyššie spomenuté dokumenty, ktoré následne zašlete na adresu: Zväz chovateľov koní na Slovensku, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky.
  2. Vypíšte údaje o vlastníkovi koňa, údaje o držiteľovi koňa a údaje o predchádzajúcom držiteľovi koňa.
  3. Vypíšte údaje o zvierati.
  4. Držiteľ a vlastník vyplnia dátum a miesto podpisu a následne sa obaja podpíšu.
  5. Okrem kúpno-predajnej zmluvy sa vám inak všetky dokumenty vrátia a po kladnom vybavení vašej žiadosti bude potrebné zaplatiť za prepis (asi 16 €) priamo na pošte.

Páčil sa vám tento článok? Podnikáte? Máte záujem o kvalitnú tvorbu obsahu aj na vašom webe? Neváhajte ma kontaktovať!