Zmluvné podmienky

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Článok I. – Obchodné podmienky

Pri objednávke diela od JanaCopy sa postupuje podľa nasledovných Všeobecných obchodných podmienok (ďalej “VOP“).

Objednávateľom sa rozumie osoba, ktorá vyplní kontaktný alebo objednávkový formulár za účelom objednania služby a zaplatí stanovenú sumu za dielo alebo jeho príslušnú časť (ďalej iba “Objednávateľ“).

Objednávka sa stáva záväznou v okamihu pripísania platby za dielo (alebo jeho časť) na bankový účet uvedený na faktúre (ďalej len “Záväzná objednávka“).

E-mailová adresa Objednávateľa je tá, ktorá je uvedená v nezáväznej objednávke. Objednávateľ sa takisto môže kedykoľvek rozhodnúť, že nezaplatí za ďalšiu časť diela, čím sa bezodkladne ruší Záväzná objednávka a s okamžitou platnosťou vypovedá Zmluva o dielo.

Objednávateľ v kontaktnom alebo objednávkovom formulári uvádza svoj osobný údaj (meno a priezvisko), ktorý bude na základe GDPR spracúvaný. Objednávateľ pri odosielaní takéhoto formulára súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov. E-mailová adresa Objednávateľa sa za osobný údaj nepovažuje.

Zhotoviteľom diela je prevádzkovateľ internetovej stránky www.janacopy.sk (ďalej iba Zhotoviteľ).

E-mailová adresa Zhotoviteľa je info@janacopy.sk. E-mailová komunikácia medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom prebieha prostredníctvom e-mailovej adresy Objednávateľa a e-mailovej adresy Zhotoviteľa. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ vyhotoví dielo podľa inštrukcií Objednávateľa vyplývajúcich z e-mailovej komunikácie medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom predchádzajúcej nezáväznej objednávke a z inštrukcií vyplývajúcich z nezáväznej objednávky, z ktorej vznikla Záväzná objednávka (ďalej iba “Predstavy o Objednávateľa) (ďalej iba “Dielo“).

Rozsah Diela sa uvádza v normostranách. Jedna normostrana má 1 800 znakov vrátane medzier, ako upravuje norma STN ISO 690.

Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že ich vzťah sa bude spravovať zákonom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej iba “OZ“), a teda hlavne ustanoveniami o zmluve o diele upravenými § 631-656 OZ.

Článok II. – Práva a povinnosti Zhotoviteľa

Objednávateľ súhlasí s VOP vznikom následnej Záväznej objednávky po potvrdení ceny za dielo a pripísaniu danej sumy na bankový účet Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť Dielo podľa Predstáv Objednávateľa a to na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať riadne zhotovené Dielo Objednávateľovi v dohodnutom termíne vyplývajúceho z e-mailovej komunikácie, prípadne termínu vyplývajúceho zo Záväznej objednávky.

Dielo sa považuje za odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi okamihom jeho elektronického odoslania Objednávateľovi a to prostredníctvom interného systému Zhotoviteľa alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie vo formáte programu Microsoft Word alebo v inom dohodnutom formáte. Toto ustanovenie sa primerane použije aj na jednotlivé čiastkové odovzdávania Diela, ak sa Dielo tak odovzdáva.

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo nepokračovať vo vyhotovovaní Diela alebo zmeniť cenu za Dielo, ak Objednávateľ svojim prístupom odďaľuje alebo inak bráni zhotoveniu Diela.

Zhotoviteľ môže odstúpiť od objednávky kedykoľvek, avšak v takom prípade je povinný Objednávateľovi vrátiť späť peniaze za cenu Diela, ktorá prislúcha neodovzdanej časti Diela.

Článok III. – Reklamačný poriadok

Dielo má závady, ak nezodpovedá Predstavám Objednávateľa tak ako sú definované v článku v týchto VOP (ďalej iba “Závady“). Za tieto Závady zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba za Závady Diela nie je nijak časovo vymedzená.

Objednávateľ je oprávnený u Zhotoviteľa uplatniť zodpovednosť za Závady elektronickou formou a to poslaním e-mailu na e-mailovú adresu Zhotoviteľa (janacopy@yahoo.com), kedykoľvek odo dňa odovzdania Diela Zhotoviteľom a to konkrétnym uvedením Závady Diela (ďalej iba “Reklamácia“). Po obdržaní Reklamácie sa Zhotoviteľ zaväzuje do 30 dní od uplatnenia Reklamácie, Reklamáciu posúdiť a v prípade, že ide o odstrániteľné Závady, v primeranej lehote ich odstrániť alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny Diela a to podľa rozhodnutia Objednávateľa.

Ak ide o neodstrániteľnú Závadu Diela, Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi vrátiť uhradenú cenu Diela.

Článok IV. – Povinnosti Zhotoviteľa

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo spĺňajúce nasledujúce parametre:

  • Dielo je originálne a pôvodné. Môže javiť známky podobnosti s inými publikáciami, článkami a internetovým obsahom, avšak do maximálnej zhody podľa kontroly originality a to do rozsahu 25 %. Zvyčajne sa však zhoda Zhotoviteľom zhotovených Diel pohybuje na úrovni 5 – 12 %.
  • Nejedná sa o plagiát.
  • Ak nie je dohodnuté inak, štandardne používané písmo pri zhotovovaní Diela je Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.
  • Ak sa Objednávateľ po odovzdaní Diela rozhodne upraviť, zmeniť alebo nejakým iným spôsobom pozmeniť Dielo mimo rozsahu Predstáv Objednávateľa, ide o novú objednávku.
  • Zhotoviteľova povinnosť dodať zhotovené Dielo Objednávateľovi riadne a včas neplatí v prípade, ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi primeranú súčinnosť a to najmä vzhľadom na typ práce, rozsah práce alebo termín dodania. Pre vylúčenie pochybností sa za primeranú súčinnosť nepovažuje neprimerane oneskorené poskytnutie požadovaných informácií Zhotoviteľovi, rovnako tak oneskorené uhradenie dohodnutej platby za Dielo alebo jeho časti (tzv. etapa).

Článok VI. – Platby a spôsob úhrady

Za deň úhrady sa považuje deň, keď sa Zhotoviteľovi pripíšu peniaze na bankový účet uvedený v predmetnej faktúre.

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo platby len na bankový účet, teda Zhotoviteľ neprijíma žiadnu inú možnosť platby.

Dodacia lehota začína plynúť dňom pripísania konečnej sumy objednávky na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v predmetnej faktúre.